پروژه تونل

 

تصاویر
پروژه در دست اجرا

  

·        دمونتاژ، حمل و انتقال دو دستگاه حفار TBM قطار شهری تبریز
·        نصب فن های دائمی مترو
·        ساخت قطعات دستگاه حفاری